1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

Poll Results
Published: December 23, 2013 
Bw B-Zv-an A-SnØm-\ X-Xz-§-fnð hn-«p-hogv-N sN-bv-Xp F-ó _n-sP-]n-bp-sS B-tcm]-Ww icn-tbm?
icn
15%
sXäv
80%
A-`n-{]m-b-anñ
6%

arvind_kejriwal_aap_new_650\yqUð-ln: A-gn-a-Xn-bnð ap-§n-Ip-fn-¨p \nð-¡p-ó ap-Jy[m-c cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-f-p-am-bn k-Jy-an-sñ-óv {]-Jym-]n-¨v P-\-hn-[n-sb t\-cn-«v h³ `q-cn]-£w t\Sn-b Bw B-Zv-an ]mÀ-«n-b-s¡-Xn-sc _n-sP-]n cw-K¯v. Uð-ln-bn-ð P-\-§Ä ]n³-X-ffnb tIm¬-{K-Ên-s\ Iq-«p-]n-Sn-¨v A-[n-Im-c-¯nð Gdp-I h-gn Bw B-Zv-an {]-Jym]n-X e-£-¯nð \n-óv ]n-tóm-«p t]m-sb-óv _n-sP-]n \n-b-a-k-`mI-£n t\-Xm-hv lÀ-j hÀ-²³ Ip-ä-s¸-Sp¯n. A-gn-a-Xn-bv-s¡-Xn-sc t]m-cm-Sn-b-hÀ h³ A-g-na-Xn B-tcm-]-W-§Ä t\-cn-«-h-cp-sS ]n³Xp-W kzo-I-cn¨-Xv A-[À-½-am-bn t]m-sb-óm-bn-cp-óp _n-sP-]n-bp-sS Ip-ä-s¸-Sp¯ð.

A-sX ka-bw tIm¬-{K-Ênsâ  ]pd-¯p \n-óp-f-f ]n³Xp-W am-{X-sa kzo-I-cn-¡p Fópw `-c-W-]-cam-b Im-cy-§-fnð tIm¬-{K-Ên-\v bm-tXm-cp ]-¦m-fn-¯hpw D-ïm-Inñ F-óm-bn-cp-óp Bw B-Zv-an-bp-sS hn-i-Zo-I-cWw. P-\-§Ä-¡v \ð-In-b b-YmÀ-°y-anñm-¯ hm-Kv-Zm-\-§Ä ]m-en-¡m³ tI-P-cn-hmÄ BÀÖ-hw Im-«-W-sa-óm-bn-cp-óp jo-ev Zn-£n-Xn-sâ hn-aÀ-i-\w. Achnµv sIPv-cnhmfns\ A`n\µn¡póp. hmKvZm\§Ä ]men¡m³ At±l¯n\v Ignbs«. \S¸nem¡m³ Ignbm¯XmWv ]e hmKvZm\§fpsaóv \ap¡v AdnbmhpóXmWv. GXmbmepw At±l¯nsâ hnizmkw A\pkcn¨v Xsó AXv \S¸nem¡m³ Ahkchpw In«nbncn¡pIbmsWópw joe Zo£nXv ]-dªp.Uð-ln-bn-se Ip-Sn-shf-fw ssh-Zyp-Xn,]m-N-I-hmX-Iw XpS-§n A-Sn-Øm-\-{]-iv-\-§Ä-s¡-Xn-sc ^-e-{]-Z-am-bn {]-Xn-I-cn-¨m-Wv tI-P-cn-hmfpw Iq-«cpw A-[n-Im-cv-¯nð G-dn-bXv.

Adert

MORE POLLS