1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

Poll Results
Published: January 22, 2014 
tIP-cn-hm-fn-sâ ka-cw P-\m-[n]-Xy hn-cp-²tam?
AsX
34%
60%
A-`n-{]m-b-anñ
7%

_72416799_72416798\yqUð-ln: tI-{µ-s¯ ]n-Sn-¨p sI-«n tI-P-cn-hm-f-pw Iq-«-cpw ka-cw ]n³-h-en¨p. Có-se cm-{Xn 7.30 t\m-Sv Iq-Sn-bm-Wv ka-cw ]n³-h-en-¡m³ [m-c-W-bm-b-Xv. B-tcm-]-W hn-t[-bcmb t]m-eo-kp-Im-sc \nÀ-_Ôn-X A-h-[n-bnð {]-th-in-¸n-¡m-sa-óv Uð-ln e-^v.K-hÀ-WÀ tI-{µ-¯n-\v th-ïn Dd-¸p \ð-In-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv c-ïp Zn-h-k-am-bn \S-óp h-ó k-a-c-¯n-\v A-h-km-\-am-b-Xv.

Có-se cm-Py X-e-Øm-\w kw-LÀ-j-`-cn-X-am-bn-cpóp. t]m-eokpw Bw B-Zv-an {]-hÀ-¯-Icpw X-½nð ]-eh-«w G-äp ap«n. em-¯n-NmÀ-Pnð 20 Hm-fw t]À-¡v ]-cn-t¡-äp.tI-P-cn-hm-fn-sâ k-ac-s¯ Xp-SÀ-óv Uð-ln sa-t{Sm-bp-sS ]-t«ð Nu¡v, sk³-{Sð sk-{I-t«-dn-bäv, tdkv-tIm-gvkv, D-tZym-Kv-`-h³ F-ón sa-t{Sm kv-tä-j-\p-IÄ A-S-¨n«p. Uð-ln t]m-eo-kv \nÀ-t±i-s¯ Xp-SÀ-óm-Wv C-h A-S-¨n-«Xv. P-\-Po-hn-Xw C-Xp aq-ew Zp-kp-l-ambn. Xm³ \nÀ-t±-iw \ð-In-bn«pw k-a-c-¯n-s\-Xn-sc P-\-hn-Im-cw Xn-cn-¨p hn-Sm³ t]m-eo-kv \nÀ-_-Ô-]qÀ-Æw tÌ-j-\p-IÄ A-S-¸n-¡p-I-bm-bn-cp-óp-shópw tI-P-cn-hmÄ {]-Xn-I-cn¨p. tdm-Unð X-só-bm-bn-cp-óp ap-Jy-a{´n A-´n-bp-d-§n-b-Xv.kac¡mÀ¡v AkuIcyapïm¡m³  \Kc¯nse Nne `mK§fnse ]_vfn¡v tSmbneäpIÄ AS¨p ]q«n. apJya{´n sdbnð`h\n\pÅnepw a{´namcnð ]ecpw {]kvIvf_nepamWv tSmbneän\mbn B{ibn-¨Xv.

dn¸»nIvZn\ ]tcUv \S¡pó cmPv]Ynte¡v P\e£§sf {]t£m`¯n\v £Wn¨psImïv sIPv-cnhmÄ `ojWn apg¡nbtXmsS {]iv-\w hjfmIpsaópd¸mbncpóp. Fómð dn¸»nIv Zn\mtLmjw IqSn IW¡nseSp¯v tI{µ kÀ¡mÀ \ne]mSnð Abhp hcp¯nbtXmsS kacw Ahkm-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp.

Adert

MORE POLLS