1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

Poll Results
Published: January 3, 2014 
FSn-Fw C-S-]m-Sp-IÄ-¡v ]Ww Cu-Sm-¡m-\p-f-f \o¡-s¯ Aw-Ko-I-cn-¡pópthm?
D-Æv
0%
98%
A-`n-{]m-b-anñ
2%

atmapwss_: ]m-N-I-hm-X-¯n-sâ hn-e Ip¯-s\ Iq-«n-b-Xn-\p ]n-óm-se ku-P-\-am-bn e-`n-¡p-ó Fw-Sn-Fw tk-h-\-§Ä¡pw Xp-I Cu-Sm-¡m³ \o-¡w._m-¡p-IIÄ Hu-tZym-Kn-I-am-bn C-Xv B-h-iy-s¸-«n-«n-sñ-¦nepw dnkÀhv _m¦v sU]yq«n KhÀWÀ sI. kn N{IhÀ-¯n-bm-Wv C¯-cw \nÀ-t±-iw ap-tóm-«p h-¨Xv.  _m¦nwKv tkh\§fpsS NpaXebpÅ sU]yq«n KhÀWdmWv sI. kn N{IhÀ-¯n.C¯-cw tk-h-\-§Ä-¡v \ym-bam-b ^o-kv GÀ-s]-Sp-¯p-ó-Xnð sX-än-sñ-óm-bn-cp-óp A-t±-l-¯n-sâ \nÀ-t±iw._w-K-ep-cp-hnð bph-Xn B-{I-an-¡-s¸-«-t¸mÄ Fw-Sn-Fw Iu-ï-dnð a-Xnbm-b kpc-£ H-cp-¡p-ó-Xn-\p D-]-t`m-àm-¡-fnð \n-óv \n-Ýn-X Xp-I Cu-Sm-¡-W-sa-ó B-h-i-vyw D-ó-bn-¡-s¸-«n-cpóp.

Cu \nÀ-t±-i-t¯m-Sv Nph-Sv ]n-Sn-¨m-Wv K-h-W-dp-sS \nÀ-t±iw. \n-e-hnð a-äp _m-¦p-I-f-nð \n-óv ]-Ww ]n³-h-en-¡p-t¼mÄ Np-cp-¡w _m-¦p-IÄ C-S-]m-Sp-Im-cnð \n-óv sNdn-b Xp-I Cu-Sm-¡m-dpïv. Cu \nÀ-t±-iw ]m-en-¡-s¸-Sp-I-bm-sW-¦nð Hmtcm X-h-W Fw-Sn-F-anð \n-óv ]-Ww ]n³-h-en-¡p-t¼mg-pw H-cp \n-i-vNn-X Xp-I \n-§Ä-¡v \-ã-am-Ipw.C-Xn-s\ Ip-dn-¨v H-cp Hu-tZymKn-I Øn-cn-Ic-Ww C-Xv h-sc D-ïm-bn-«nñ.

Adert

MORE POLLS