1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

Poll Results
Published: December 17, 2013 
thm-«À ]-«n-I-bnð t]-cp tNÀ-¡p-ó-hÀ- sX-äm-bn hnh-cw \ð-In-bmð H-cp hÀ-jw h-sc XS-hv F-ó in-]mÀ-i Aw-Kn-I-cn-¡pópthm?
DÆv
67%
17%
A-`n-{]m-b-anñ
17%

220px-Election_MG_3455\yqUð-ln: Øm-\mÀ-Yn-IÄ-¡p am-{X-añ thm-«À-amÀ¡vv IÀ-i-\ N-«-§-f-pam-bn sX-c-sª-Sp-¸v I-½o-j³ cw-K¯v. thm-«À ]-«n-I-bnð t]-cp tNÀ-¡p-ó-hÀ sXäm-b hnh-cw \ð-In-bmð H-cp hÀ-jw h-sc XS-hp in-£-bv-¡v sX-c-sª-Sp-¸v I-½o-j³ in-]mÀ-i sN-bv-Xp.thm-«À ]-«n-I-bn-se {I-a-t¡-Sv X-S-bm-\m-Wv sX-c-sª-Sp-¸v I-½o-jsâ  Cu amÀ-¤ \nÀ-t±iw. tað-hn-em-k-¯nð am-ä-§Ä h-cp-¯n thm-«-dp-sS t]-cv ]-e-bnS-¯p D-]-tbm-Kn-¨p Iff thm-«n-\p hgn-tbm-cp-¡pó-Xv X-S-bm-\m-Wv sX-c-sª-Sp-¸v I-½o-j³ C-¯-c-sam-cp N-«-hp-am-bn cwK-¯v F-¯n-bn-cn-¡p-óXv.

thm-«À A-dn-bm-sX thm-«-dp-sS t]-cp-IÄ ]-«n-I-bnð \n-óv-\o-¡w sN-¿p-ó-Xmbpw hym-]-Iam-b ]-cm-Xn-IÄ D-ïm-bn-cp-óp.thm-«-d-p-sS A-d-n-hnñm-sX t]-cp-IÄ \o-¡w sN-¿p-ó-Xn\pw C-\n IÀ-i \n-b-{´-Ww D-ïm-Ipw. F-Xn-cm-fn-I-fp-sS thm-«p Ip-d-bv-¡m³ thm-«-dp-sS t]-cp-IÄ \o-¡w sN-¿p-ó-hÀ-¡v F-Xn-scbpw \-S-]-Sn-IÄ D-ïm-Ipw.Hgnhm¡s¸SpóhcpsS hnhchpw ImcWhpw sXcsªSp¸v- I½njsâ sh_v-sskänð DÄs¡mÅn-¡pw.

Hcp kv-Yes¯ thm«À]«nIbnð t]cpÅhÀ asämcnSs¯ thm«À]«nIbnte¡p t]cp amäpóXn\p \nehnð GsXms¡ sXcsªSp¸pIfnð thm«v- sNbv-Xn«psïóp hyIv-Xam-¡-ïn h-cpw.Cu hnhcw I¼yq«À tkm^v-äv-thdnsâ klmbt¯msS ]cntim[n¡pw. At]£Isâ t^mt«m AS¡apÅ hnhc§fpw ]cntim[n¡m³ kwhn[m\w GÀs¸Sp¯nbn«pïv-. At]£I³ \ðInb hnhc§Ä hmkv-Xhhncp²saóp Isï¯nbmð Hcp hÀjw hsc XShpin£ \ðIWsaómWp in-]mÀ-i \ðIn.

Adert

MORE POLLS