1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

Poll Results
Published: December 16, 2013 
_n-sP-]n-bp-sS ]-cn-]m-Sn-bnð ]n-kn tPmÀ-Öv ]-s¦-Sp¯-Xv sXtäm?
A-sX
46%
37%
A-dn-bnñ
19%

pctIm«-bw: Al½Zm_mZnð kÀZmÀ hñ`mbn ]t«ensâ Iqä³ {]Xna kv-Ym]n¡póXnsâ `mKambn _n.sP.]n. PnñmI½nän kwLSn¸n¨ d¬ t^mÀ bqWnän Iq«tbm«w ^v-fmKv- Hm^v- sN¿ms\¯nb ]n.kn. tPmÀPnsâ \S]-Sn- bp-Un-F-^nð h³ hn-hm-Z-¯n-\v h-gn sX-fn-bn-¡p-óp.tPmÀ-Ön-s\ No-^v hn-¸v Øm\-¯p \nópw \o-¡-W-sa-óv tIm¬-{K-Ên-sebpw tIc-f-tIm¬-{K-Ên-sebpw t\-Xm-¡Ä H-óS-¡w B-h-iy-s¸-«p I-gnªp.tIcfm tIm¬{Kkv- t\Xm¡fmb {^m³knkv- tPmÀPpw BâWn cmPphpw tPmÀPns\ \o¡Wsaóv- B-h-iy-s¸-«v ]-c-ky-am-bn cwK-¯p h-óp I-gnªp.
F-ómð _n-sP-]n H-cp \n-tcm[n-X ]mÀ-«n-b-sñópw H-cp cm-{ão-b t\-Xm-hv F-ó \n-e-bnð a-säm-cp cm-{ão-b ]mÀ-«n-bp-sS ]-cn-]m-Sn-bnð kw-_-Ôn-¡p-ó-Xnð F-´m-Wv sX-säópw tPmÀ-Öv {]-Xn-I-cn¨p. kÀ-ZmÀ hñ-`m-bv ]-t«-ensâ  {]-Xn-am \nÀ-½m-Ww Nq-ïn-Im-«n-bp-f-f Iq-«-tbm-«-am-Wv \-S-ó-sX-¦nepw tam-Un-sb P-\-Io-b-h-X-v-I-cn-¡p-ó-Xn-ep-f-f ]-²-Xn-I-fnð H-óm-bn-«m-Wv tIm¬-{K-Êv B ]-cn-]m-Sn-sb ho-jn-¡p-ó-Xv.A-Xp sIm-ïv X-só-bm-Wv tIm¬-{K-Êv ]m-fm-b-¯nð \nv-óv tPmÀ-Ön\v C-{X-b-[n-Iw F-XnÀ-¸v t\-cn-tS-ïn h-ó-Xpw.

tIm¬-{K-Êv G-ä-hp-a-[n-Iw G-XnÀ-¡p-ó \-tc-{µ tam-Un-bv-¡v kv-Xp-Xn-]m-Sp-ó N-S-§nð  kÀ-¡mÀ No-^v hn-¸v X-só ]-s¦-Sp-¯-Xm-Wv tIm-¬-{K-Êv t\-Xy-Xz-s¯ sNm-Sn-¸n-¨Xv. ]me¡mSv- kn.]n.Fw. ¹o\¯nð sI.Fw. amWn ]s¦Sp¯Xpt]mse CXpw Iïmð aXnsb-óp tPmÀ-Öv ]-d-ªXpw tIm¬-{K-Ênð B-i-b-Ipg-¸w kr-ãn-t¨-¡pw.tPm-k^v hn-`m-Kw t\c-s¯ X-só tPmÀ-Ön-sâ c-à-¯n-\m-bn ap-d-hn-fn Iq-«p-óp-sï-¦nepw sX-c-sª-Sp-¸v A-Sp-¡p-ó k-ab-¯v ]mÀ-«n-bnð A´xOn{Zw D-ïm-¡-ï F-óp I-cp-Xn an-ïm-Xn-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp. tIm¬-{K-kn-sebpw tIc-f-tIm¬-{K-Ên-sebpw Nn-e t\-Xm-¡³-amÀ¡v tPmÀ-Ön-s\ A-Sn-¡m³ In«n-b G-ähpw hen-b h-Sn-bm-bn am-dn _n-sP-]n-bp-sS Iq-« Hm«w.

Adert

MORE POLLS