1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

Poll Results
Published: February 4, 2014 
em-hv-en³: ]n³-am-dp-ó P-Uv-Pn-amÀ cm-Pn-h-bv-¡-W-sa-ó \nÀ-t±-iw kzo-Imcytam?
AsX
89%
11%
A-`n-{]m-b-anñ
2%

pinarayi-vijayan1sIm¨n:em-hv-en³ tI-kv ]-cn-K-Wn-¡p-ó-Xnð \n-óv  ssl-t¡mS-Xn P-Uv-Pn F³ sI _m-e-Ir-jv-W\pw ]-n³-amdn-b km-l-N-cy-¯nð  emhven³ tIkv ]cnKWn¡póXnð \nóp ]n³amdpó PUvPnamÀ cmPn h¨p ]pd¯pt]mIWsaóv Pkvänkv hn.BÀ IrjvW¿À {]Xn-I-cn¨p. P-Uv-Pn-amÀ ]n³-am-dpó-Xv k-Xy-{]-Xn-Úm ew-L-\-amW-Wv Im-Wn-¨v hn-BÀ Ir-jv-W-¿À K-hÀ-WÀ-¡v I-¯-b-¨n-cpóp. tI-kv ]-cn-K-Wn-¡p-ó-Xnð \n-óv ]n³-am-dp-ó \m-ema-s¯ P-Uv-Pn-bm-Wv F³-sI _m-e-Ir-jvW³.

tIm¬-{K-Êv Nm-bvhp-f-f A-Uz. {io-[c-sâ Pq-\n-b-dm-bn {]-hÀ-¯n-¨-Xn-\mð Cu tI-kv tIÄ-¡p-ón-sñ-óm-bn-cp-óp F³ sI _m-e-Ir-jv-Wsâ hn-i-Zo-I-c-Ww. PUvPnamÀ XpSÀ¨bmbn ]n³amdnbXns\Xnsc t\cs¯ hnaÀi\w DbÀóncpóp.

Adert

MORE POLLS