1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

Poll Results
Published: December 18, 2013 
cm{ãob ]mÀ«nIÄ hnhcmhImi ]cn[nbnð hcn-sñ-ó kÀ-¡m-cnsâ hm-Zw Aw-Ko-I-cn-¡pópthm?
D-Æv
0%
80%
A-`-n-{]m-b-anñ
20%

right to know\yqUð-ln: hn-h-cm-h-Im-iw \n-b-aw cm-{ão-b-]mÀ-«n-IÄ-¡v _m-[-I-amIn-sñ-ó kÀ-¡m-dnsâ hm-Zw ]mÀ-e-saâ-dn k-an-Xn-bpw i-cn-h¨p. kn-]n-sF,_n-Pp P-\-XmÄ F-ón ]mÀ-«n-I-fpsS Aw-K-§Ä H-gnsI a-äp-f-fhÀ Cu Xo-cp-am\-s¯ ]n³-Xm-§n-. tIm¬{Kkv, _n.sP.]n, kn.]n.Fw, kn.]n.sF, _n.Fkv.]n, F³.kn.]n Fóo Bdv tZiob ]mÀ«nIÄ hnhcmhImi \nba¯nsâ ]cn[nbnð hcpsaóv Pq¬ amk¯nð ]pds¸Sphn¨ D¯chnð tI{µ hnhcmhImi I½nj³ hyàam¡nbncpóp. hn-h-cm-hm-Im-i \n-baw {]m-]-ey-¯nð hó-Xp ap-Xð cm-{ão-b-]mÀ-«n-IÄ h³ {]-Xn-tj-[-am-Wv D-ó-bn-¡p-ó-Xv. bp]n-F X-§-fp-sS `-c-W-]-cn-jv-Im-c-§Ä P-\-§-fn-se-¯n-¡m³ tIm-Sn-IÄ ap-S-¡n-b-t¸mÄ hn-h-cm-hIm-i \nb-aw P-\-§-fnð F-¯n-¡m³ ]-c-ky-bn-\-¯nð H-cp cq] t]mepw sN-e-h-gn-¡m¯-Xv hym-]-I {]-Xn-tj-[-¯n-\v h-g-nsX-fn-bn-¨n-cp-óp.

A-sX kabw \nba¯nð t`ZKXn hcp¯póXv `cWLS\m hncp²amIpsaóv kanXn¡v ap³]msI lmPcmb AtämÀWn P\dð Pn.C. hml³hXnbpw A`n{]mb-s¸-«p. tI{µ kÀ¡mcnsâ ^ïpIÄ ssI¸äpóXn\mð cm{ãob ]mÀ«nIÄ C³^Àtaj³ Hm^okÀamsc \nban¡Wsaópw D¯chn«ncpóp. XpSÀómWv CXv kw_Ôn¨v ]cntim[n¡m³ ]mÀesaâdn kanXnsb \ntbmKn-¨Xv.\nehnð 20,000 cq]bnð IqSpXepÅ kw`mh\IfpsS IW¡pIÄ XncsªSp¸v I½nj\v cm{ãob ]mÀ«nIÄ kaÀ¸n¡pópïv.

A-gn-a-Xn-bv-¡v H-cp ]-cn-[-n h-sc X-S-bn-Sp-ó hn-h-cm-h-cIm-i \n-b-a-¯n-sâ Io-gnð \n-óv cm-{ão-b-]mÀ-«n-I-sf H-gn-hm-¡pó-Xv P\-§-tfm-Sp-f-f shñp-hn-f-n-bm-Wópw cm-{ão-b t\-Xm-¡³-am-cp-sS [mÀ-ãy-am-Wv C-Xp h-gn sh-f-n-hm-Ip-ó-sX-ópw tkm-jy ao-Un-b-bnð {]-Xn-tj-[w hym-]-I-am-bn I-g-nªp.

Adert

MORE POLLS