1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

Poll Results
Published: January 6, 2014 
s{S-bn-\n-se kp-c-£m-hogv-N kÀ-¡m-dn-sâ A-\m-Øtbm?
AsX
90%
11%
A-`n-{]m-b-anñ
0%

chennithala_20140106102451Xn-cp-h-\-´-]p-cw: I-gn-ª hÀ-jw kv-{Xn-IÄ¡pw Ip-«n-IÄ¡pw F-Xn-sc-bp-f-f A-{I-a-§-fnð {][m-\ ]¦pw A-c-t§-dnb-Xv s{S-bn³ bm-{X-bv-¡v C-S-bn-em-bn-cp-óp. G-d-Wm-Ipf-s¯ kz-Im-cy Øm-]-\-¯n-se Po-h-\-¡m-cn ku-ay s{S-bn-\nð h-¨v tKm-hn-µ-¨m-an-bmð sImñ-s¸-«-Xn-\p ti-j-am-Wv s{S-bn-\n-se kv-{Xn-I-fp-sSbpw Ip-ªp-§-fp-sSbpw kp-c£-sb Ip-dn-¨v Im-cyam-b NÀ-¨-IÄ t]mepw \-S-¡p-ó-Xv. s{Sbn\pIfnð kpc£ IpdbpóXn\v ImcWw tI{µkÀ¡mcnsâ A\mØbmsWóv B`y´c a{´n ctaiv sNón-¯-e X-só H-Sp-hnð Xpd-óp ]-d-ªn-cn-¡póp. \nbak`bnð tNmtZym¯c thfbnð kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp A-t±-lw. kv{Xobm{X¡mcpsS kpc£ Dd¸m¡póXpambn _Ôs¸«v tI{µ kÀ¡mÀ kzoIcn¡pó \S]SnIÄ Xr]vXnIcasñópw At±lw ]d-ªp.

s{S-bn-\n-se h-\n-Xm I-¼mÀ-«p-saâp-I-fnepw sd-bnð-th kv-tä-j-\p-I-fnepw kn-kn Sn-hn Iym-a-d-IÄ Øm-]n-¡p-saópw sN-ón-¯-e ]-d-ªp.s{S-bn-\n-se A-Xn-{I-a-§Ä Ip-d-bv-¡m³ kwØm-\ tI-{µ kÀ-¡mÀ Im-cyam-b \-S-]-Sn-IÄ ssI-s¡m-f-f-p-ónñ F-ó ]-cm-Xn \n-e-\nð-t¡-th-bmWv  ]pXn-b B-`y-´-c a-{´n-bp-sS {]-Jym-]-\w. s{Sbn\pIfnse kv{Xobm{X¡mcpsS kpc£bv¡mbn kwØm\w Ccp\qdv s]meokpImsc \nban¨pIgnªXmbn a{´n hyàam-¡n. F-ómð C-Xv A-Xn-{I-a-§Ä \n-b-{´n-¡m³ A-]-cym-]v-X-am-Wv. kpc£mtk\bnð ]IpXnt¸sc \nbant¡ïXv tI{µ kÀ¡mcmsW¦nepw tI{µtk\bnð \nóv thï{X BfpIsf \ðIpónsñópw At±lw Ipäs¸Sp¯n. ^-e-{]-Z-ambn Cu {]-iv-\-¯nð kÀ-¡mÀ C-S-s]-Sm¯-Xp sIm-ïm-Wv s{S-bn-\p-I-fnð kv-{Xn-IÄ-s¡-Xn-sc-bp-f-f A-{I-a-§Ä s]-cp-Ip-ó-sX-ó hym-]-Iam-b ]-cm-Xn \n-e-hn-epïv.

Adert

MORE POLLS