1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

Poll Results
Published: March 7, 2014 
Sn-]n h[w: ]mÀ«n A-t\z-j-W dn-t¸mÀ-«v hn-izm-k-tbmKy-tam?
AsX
12%
89%
A-`n-{]m-b-anñ
0%

vs_achuthanandan_20070716Sn-]n N-{µ-ti-J-c³ h-[w Ip-óp½-¡c tem-¡ð I-½n-än Aw-Kw sI-kn cm-a-N-{µ-sâ hyàn-ssh-cmKyw aq-e-am-W-ó ]mÀ«n dn-t¸mÀ-«v Xf-fn {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv hnF-kv A-Nyp-Xm-\-µ³ cw-K¯v. Sn-]n-bp-sS sIm-e-bv-¡v cm-{ão-b-an-sñ-ó hm-Zw Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-Inñ F-ó hn-F-kn-sâ dn-t¸mÀ-«m-Wv C-t¸mÄ ]mÀ-«n-bv-¡v X-e-th-Z-\-bm-bn-cn-¡p-óXv. a-cn-¨ Bfpw sImñn-¨-hcpw hy-Xykv-X cm-{ão-b-ap-f-f-h-c

m-b-Xn-\mð sIm-e-]m-X-I-¯nð cm-{ão-b-an-sñ-óp ]-d-bpó-Xv Aw-Ko-I-cn-¡m-\m-In-sñ-óm-Wv hn-F-knâ-F ]£w. F-ómð cm-a-N-{µ-s\ ]p-d-¯m¡n-b \-S]-Sn hnF-kv kzm-KXzw sN-bvXp.

dn-t¸mÀ-«v A-]qÀ-®-am-sW-¦nepw am-Xy-I-]-c-saóm-bn-cp-óp hn-F-kn-sâ {]-Xn-I-c-Ww. BcymSsâ Hm^nknð Xq¸pImcn sImñs¸« kw`h¯nepw Xriqcnð kam\amb sIme]mXIw \SóXnepw At\zjW¯nð KpcpXcamb hogvN hcp¯nb bpUnF^v kÀ-¡mÀ Cu Im-cy-¯nð kn-]n-Fw an-s\ ]-cn-l-kn-¡p-ó-Xnð AÀ-°-an-sñ-óv hnF-kv ]-dªp.

Po-h-]-cy-´w X-S-hn-\v in-£n-¡-s¸-«v P-bn-enð I-gn-bp-ó cm-a-N-{µ-s\ kn.]n.Fw ]p-d-¯m¡n. F-ómð, tI-knð in-£n-¡-s¸-« ]n sI Ip-ª-\´³, {Su-kÀ a-t\m-Pv F-ón-hÀ \n-c-]-cm-[n-I-fm-sWópw kn.]n.Fw s]m-fn-äv _yqtdm \-S¯n-b A-t\z-j-W-¯nð I-sï¯n. s]m-fn-äv _yq-tdm-bp-sS dn-t¸mÀ-«n-sâ A-Sn-Øm-\-¯n-em-Wv ]mÀ-«n \-S]-Sn F-Sp-¯Xv. B-cv F§-s\ A-t\z-jn-¨p F-sómópw hy-à-am-¡m-sX-bm-Wv P-\-dð sk-{I«-dn {]-Im-iv Im-cm-«v A-t\z-j-W dn-t¸mÀ-«v kwØm-\ k-an-Xn-bnð A-h-X-cn-¸n-¨-Xv. Sn ]n h[w ]mÀ«n Gcnbm- Pnñm- kwkv-Ym\ t\XrXz§fpsS AdnthmsStbm BtemN\tbmsStbm Asñó t]mfnäv- _yqtdm I½nj³ dnt¸mÀ-«nð ]-d-bp-óX

Adert

MORE POLLS