1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

F-bÀ C-´y-bp-sS Nqj-Ww Xp-S-cpóp, A[nI _mtKPv kuI-cyw \nÀ-¯-em¡n
Published: December 8, 2013 

airindiabm-{X-¡m-sc G-sXm-s¡ X-c-¯nð Nqj-Ww sN-¿m-³ km-l-N-cy-ap-tïm, A-sXñmw F-bÀ C-´y ^-e-{]-Z-am-bn hn\n-tbm-Kn¡p-I Xsó. A-Xn-\p-Å A-h-km\-s¯ D-Zm-l-c-W-am-Wv I-gn-ª Znh-kw F-bÀC-´y kzo-I-cn-¨ \-S-]Sn. A[n-I _m-tK-Pv ku-Icyw Xmð-Im-en-I-am-bn \nÀ-¯-em-¡n-bm-Wv F-bÀ C-´y {]-hm-kn-IÄ-¡v C-cp-«n \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv. F-bÀ C-´y-bp-sS \-S-]-Sn-s¡-Xn-sc {]-hm-ktemI-¯v \nópw hym-]-I {]-Xn-tj-[-am-Wv D-bÀ-ón-cn-¡p-ó-Xv.

A[n-I _m-tK-Pv H-gn-hm-¡n-sIm-ïp-Å Xo-cp-am-\w A-{]-Xo-£n-X-am-bm-Wv F-bÀ C-´y \-S-¸m-¡n-bXv. P-\p-h-cn 15 h-sc A-[n-I-_m-tK-Pv A-\p-h-Zn-¡p-I-bn-sñ-óm-Wv F-bÀC-´y A-[n-Ir-X-cp-sS hn-i-Zo-I-cWw. Fómð, AXn\p tijw kuIcyw ]p\:Øm]n¡ptam Fó Im-cyw A-[n-Ir-XÀ hy-à-am-¡n-bn-«nñ. A[n-I _m-tK-Pv ku-Icyw d-±m-¡n-b-tXm-sS bm-{X-¡mÀ-¡v Cc-«n _m-[y-X-bm-Wv D-ïm-hp-I.

A-tX-ka-bw {In-kva-kv ko-k¬ ap-ónð-I-ïm-Wv F-bÀC-´y C-¯-c-¯n-ep-Å \-S]-Sn kzo-I-cn-¨-sX-óm-Wv kqN-\. {In-kva-kv ko-k-Wnð ]-Xn-hnepw bm-{X-¡m-cp-sS h³-Xn-c-¡m-Wv A-\p-`-h-s¸-SpI. A[nI _mtKPv ku-Icyw Xmð¡menIambn \nÀ-¯-em-¡n-sIm-ïp-Å Xo-cp-am-\w bm-{X-¡mÀ-¡n-S-bn-se F-bÀ-C-´y-bp-sS hn-izmky-X X-só tNmZyw sN-¿p-I-bm-Wv.