1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

A-¯n-¸-g- A-]{ip-Xn-IÄ I-¨-h-S-am-bnñ ; A-`n-tj-Im-án-s¡-Xntc sIm-e-sh-dn Xp-S-cpóp
Published: January 3, 2014 

writing se-ï³: A-`n-tj-Im-án-bnð A-]-{ip-Xn ao«m³ I-gn-bm-sX h-ó-tXm-sS tNÀ-¯-e-¡m-c³  ]-¿³ I-t¨m-Sw s]m«nb a-t\m-hn-{`m-´n-bnð A-«-lm-kw Xp-S-cp-I-bmWv. bp-Iv-a-sb-ó kw-L-S-\-bp-sS kw-kv-Imcn-I hn-`m-K-¯n-sâ t\-Xm-hv ]¿³ bp.sI-bn-se A-`n-tj-Im-án¡pw h-N-\ {]-tLm-j-IÀ¡pw F-Xn-tc kw-kvIm-c iq-\y-\m-bn sIm-e-sh-dn Xp-S-cpóp. In-g-¡n-sâ sh-\o-knð \n-ópw bp.sI-bnð A-ów tX-Sn-sb-¯n-b-Xm-Wv ]¿³. G-gp I-Sepw \o-´n A-¡-c-sb-¯n-bn«pw \m-«nð Im-«n-¡q-«n-bn-cp-ó N´-X-c-¯n-\v am{Xw am-äw h-ónñ. \m-«nse \mð-¡-h-e-I-fnð In-S-óm-bn-cp-óp B«-I-Y B-Sn-b-sX-¦nð, ISð I-S-ó-t¸mÄ N-´X-c-¯n-\v B-[p-\n-IX ssI-h-óp. kp-¡À- _À-Kn-sâ ap-J-]p-kv-X-I-¯nð s{]m-ss^ð Xp-d-ó ]-¿³ kw-kvIm-c iq-\y-am-bn hm-fp-sh-bv-¡p-I-bm-Wv. A-¯n¸-gw ]-gp-¯-t¸mÄ Im-¡-bv-¡v hm-bn-¸p-s®-óv ]-d-ª ]-cp-h-¯n-em-Wv C-t¸mÄ sN¡-sâ A-hØ. bp.sI-bnð \-S-ó A-`n-tj-Im-án I¬-h³-j\pw ^m. tk-hyÀ-Jm³ h-«m-b-en-sâ h-N-\ {]-tLm-j-W-s¯bpw {]-Xo-£-tbm-sS-bm-bn-cp-óp kw-kvIm-c iq-\y³ I-ïXv. B-bn-c-I-W-¡n-\v hn-izm-kn-IÄ h-óp tN-cp-ó C-S-am-W-tñm. A-§-s\-sb-¦nð A-]-{ip-Xn Xm-f-a-bam-b X-sâ Im-k-äp-IÄ hn-ä-gn-¡m-a-tñm-sb-ó AanX{]-Xo-£. Bbn-c I-W-¡n-\v Im-kv-äp-Ifpw C-Xn-\m-bn X-¿m-dm¡n. ]s£, {]-Xo-£n¨-Xp t]mse tb-ip-{In-kv-Xp-hn-sâ t]-cnð A-]-{ip-Xn-ao-«p-ó Imk-äv I-¨-h-S-¯n-\v kw-Lm-SIÀ A-\pa-Xn \ð-In-bnñ.

A-`n-tj-Im-án-bnð A-¯n-¸-g-¯n-sâ I-¨hSw th-sï-óv hn-izm-kn-IÄ Xo-cp-am-\n¨p. B Xo-cp-am-\-¯nð \n-ópïm-b hn-{`m-´n-bn-em-Wv A-¯n¸-gw sIm-e-sh-dn-bp-sS A-]-{ip-Xn-ao-«n A-`n-tj-Im-án-sbbpw tk-hyÀ -A-¨-s\bpw `ð-kn-¡p-óXv. kz-bw ]m-s«-gp-Xn kw-Ko-Xw \ðIn-b sN-dp-¡-sâ Imk-äp I-t¨m-Sw K-Xn-]n-Sn-¡m-sX t]m-b-Xn-sâ sIm-Xn-s¡-dp-hñm-sX a-säm-óp-añ Cu A-]-lm-ky-s¸-Sp-¯-en-\v ]n-ónð. -F-´m-bmepw A-]-{ip-Xn ao-«m³ Iq-«n-s\m-cp I-W-¡-]n-Å-sbbpw In«n. Cu I-W-¡-]n-Å- am-\y-tZ-l-am-Wv C-t¸mÄ A-¯n-¸-g-¡mc-sâ saKm-t^m¬.  ]«-bw þ Ik-Xq-cn-cw-K³ F-óp tI-«mð lm-en-f-Ip-ó hym-P-]-«-b-¡m-cs\ ]-sïm-cp ]-{X-¯nð \nópw A-Sn-¨p ]p-d-¯m-¡n-b-Xm-Wv. H-Sp-hnð ]-Wn-bnñm-sX tX-cm ]m-cm \S-óv Im-ep-]n-Sn-¨v A-tX ]-{X-¯nð X-só hoïpw Iq-en F-gp-¯m-Wv C-t¸mg-s¯ ]Wn. A§-s\ eu-Uv kv-]o-¡-dm-bn Cu hym-P-]-«-b-¡m-c\pw A-¯n-¸-g A-]-{ip-Xn ao-«-en-\v Iq-sS-IqSn. {_n-«-Wn-se a-e-bm-fn- kw-L-S-\bm-b bp-Iv-a-bp-sS kmw-kv-Imcn-I hn-`m-K-¯nsâ `m-c-hm-ln-bmb sX-dn hn-fn-b³ F-s´m-s¡-bm-Wv hn-fn-¨p Iq-hp-ó-sX-óv A-bmÄ-¡p t]m-ep-a-dn-bnñ. I-S-¸p-dw tam-Uð kw-kvv-Im-c-w A-¯n-¸-g-¡m-c³ Xp-S-cp-I-bm-Wv.

spirituality.jpg newa-X-§-sfbpw hy-àn-I-sfbpw hn-aÀ-in-¡m³ P-\m-[n-]Xyw A-h-Im-iw \ð-Ip-ópïv. A-Xv ]-s£, Cu A-h-Im-iw D-]-tbm-Kn-¨v \m-se-®w AI-¯p sN-ómð D-ïm-hpó e-l-cn-bnð D-S-ap-ï-gn-¨v h-gn-sb t]m-Ip-ó-h-sc-sbñmw ]q-c-¸m-«p \-S-¯p-ó e-¡p-sI-« Ip-Snb-s\ t]m-se-bm-h-cp-Xv F-óp am-{Xw. -bp-Iv-a-bp-sS km-w-kv-ImcnI ssh-kv sN-bÀ-am-\v tNÀ-ó ]-Wn-bm-sW-óv Iï-hÀ¡pw tI-«-hÀ¡pw hm-bn-¨-hÀ¡pw A-`n-{]mbanñ. kw-kvIm-c iq-\y³-amÀ kmw-kv-Imcn-I kw-L-S-\-bp-sS X-e¸-¯v h-ómð B kwL-S-\ G-Xp- co-Xn-bnð A-[-]-Xn-¡p-sa-ó-Xn-\v \n-ch-[n D-Zm-l-c-W-§Ä {]-hm-kn a-e-bm-fn-I-fp-sS ap-ón-ep-ï-tñm. Cu kw-kvIm-c iq-\ys\ X-e¸-¯v \n-óv C-\n-sb-¦nepw A-Sn-¨p ]p-d-¯m-¡n Nm-W-I sh-Åw X-fn-¨v ip-²o-I-cn-¡m³ kw-kv-Im-c-ap-Å-hÀ bp-Iv-a-bp-sS X-e-¸-¯p-sï-¦nð X-¿m-dm-hp-sa-óv {]-Xo-£n¡p-I am-{X-ta X-c-apÅq. F-´n-s\bpw hn-iz-kn-¡m\pw B-cm-[n-¡m-\p-ap-Å kzm-X-{´yw a-\p-jy-\pïv. A-Xp-sIm-ïp X-só A-\ysâ hn-izmk-s¯ tNmZyw sN-¿m-\p-Å A-h-Im-iw A-hn-izm-kn-¡nñ. h-µn-¨n-sñ-¦nepw \n-µn-¡m-Xn-cn-¡p-I. A-Xm-Wv hn-th-I-ap-Å a-\p-jy-\v th-ï-Xv.

tem-I {]-ikv-X kp-hn-ti-j-I\pw {]m-kw-Kn-I\pw I-t¯m-en-¡m-k-`-bn-se B-Z-co-Wb ssh-Zo-I-\p-am-b ^m. tk-hyÀ-Jm³ h-«-bm-en-s\ tNÀ-¯-e-¡m-c³ A-¯n¸gw t^-kv-_p-¡nse X-d t]m-kv-än-eqsS B-t£-]n-¨Xv. hn-aÀ-in-¡mw. ]-s£ C-{X-bpw -{Iq-c-am-bn hn-izm-kn-IÄ B-Z-cn-¡p-ó H-cp ssh-ZoI-s\ A-]-am-\n-¡-tWm. Nn-´m aÞ-ew X-IÀ-óp t]m-bn sh-fn-]m-Sv \-ã-s¸«-h-tcm-Sñ Cu tNm-Zyw. bp-Iv-a-bp-sS kmw-kv-Imcn-I k-¼-ócm-b t\-Xr-Xz-am-Wv a-dp]-Sn \-ð-tI-ï-Xv. sX-dn-hn-fn s^-bv-kv-_p¡pw I-S-ón-t¸mÄ {_o-«n-jp-Im-cp-sS t]-cnð C-d-§p-ó ]-{X-¯n-eq-sS-bmbn. A-Xn-sâ ap-X-em-fn-amcpw I-S-¸p-dw sN-dp¡-sâ A-tX kz-`m-h-¡m-cm-sW-óv tXmópóp. A-¯n-¸-g-¯nsâ sX-dn-hn-fn B«¡Y A§-s\ ]p-tcm-K-Xn-bn-emWv. [ym-\w Iq-Spó-Xv H-cp sX-äm-bn kp-t_m-[-ap-Å a-\p-jyÀ I-cp-Xm-dnñ. sX-äp-I-fnepw \nópw ap-à-cm-bn am-\-km-´-c-¯n-sâ h-gn-bnð k-ô-cn-¡m³ B-{K-ln-¡p-ó-hÀ [ym-\w Iq-Spó-Xv \ñ-Xp X-só-bmWv. H-cmfpw sX-äp-I-fnð \nópw tam-Nn-X-cñ-tñm. ]m-]-§Ä G-äp ]-d-ªv ]pXn-b a-\p-jy-\m-bn B-ßo-bX-sb ap-dp-sI ]n-Sn-¨v ap-tóm-«v {]-bm-Ww sN-¿p-ó-h-\mhWw hn-izm-kn. A-Xm-hm³ I-S-¸p-dw sN-dp¡-\v I-gn-bnñ. {In-kv-Xp-hn-sâ t]-cnð F-{X Im-k-än-d-¡n-bn-«v F-´p Im-cyw.

writing religionbp-Ivv-a-bnse AwK§fpsS kmwkvImcnIamb e£y-§Ä \n-d-th-äm\pw h-fÀ-¯m-\pw cq-]o-I-cn-¨ kw-L-S-\-bp-sS X-e-¸-¯n-cn-¡p-ó A-¯n-¸-g-¡mcs\ C-\nbpw N-§-e-bn-«v X-f-bv-¡m-\m-bn-sñ-¦nð A-´-co-£w Iq-Sp-Xð a-eo-a-k-am-Ipw.  C¯-cw kw-kv-Im-c-anñm¯ hy-àn-IÄ¡v aXt¯tbm aX Ø]\§tftbm hnaÀin¡m³ Ahk-cw \ð-Ipó-Xv H-cp kw-L-S-\-bv-¡v tNÀ-ó \-S-]-Snbñ. C-hÀ kw-kv-Im-cw hn-f-¼m³ C-d-§n-bmð B kw-L-S-\-bn-se Aw-K-§-fp-sSbpw s]m-Xp-k-aq-l-¯n-sâbpw Øn-Xn-sb-´m-hpw. kaql¯nð Cu am-\y³- kr-ãn-¡póXv hn`mKobXbpw hÀKob-X-bp-a-sñ. ^m. tkhyÀJm³ h«m-bn-ensâ e£yw F´p Xsó-bm-bn-cn-¡s«. C¯-cw Bßo-b h-N-\ {]-tLm-j-W-§Ä tIÄ-¡m³ t]m-Ip-óhÀ {]Xn\n[m\w sN¿póXv- Hcp henb kaqls¯bmWv-. tb-ip-{In-kvXphnsâ ssNX\yw DÅnð B-hm-ln-¨m-Wv hn-izm-kn-IÄ A-hn-tS-bv-¡v IS-óp sNñp-óXv. ChÀ t]mIpóXns\tbm, ChcpsS e£ys¯tbm, ^m. tkhyÀ Jm³ h«m-bn-ensâ {]hÀ¯\§sftbm hnaÀin¡mw. A-Xn-\m-bn Xn-c-sª-Sp-¡p-ó `m-j \ñ-Xm-h-Ww. am-\y-X-bp-Å-Xm-h-Ww F-óp am-{Xw. kw-kv-Im-c-apÅ am-\y³-am-cm-Wv bp-Iv-a-bp-sS X-e-¸-¯p-Å-sX-¦nð A-¯n¸-gw ]-gp-¯-t¸mÄ hm-bnð ]p-®m-bh-sâ sIm-e-sh-dn A-h-km-\n-¸n-¡p-I. C-sñ-¦nð H-cp I-c-W-¯-Sn-¨mð a-dp-Ic-Ww Im-«n-s¡m-Sp-¡m³ D-]-tZ-in-¨ tb-ip-hn-sâ A-\p-bm-bn-IÄ Nn-e-t¸mÄ t]-¸-«n-sb t]m-se A-¯n-¸g-s¯ ssI-Imcyw sN-bv-Xmð sX-äp ]-d-bm³ BÀ-¡p-am-hnñ.