1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

acW-¯nepw thÀ-]n-cn-bm-sX kp-lr-¯p-¡Ä, {]-Im-i-am-bn Bjven-bp-sS I-®pIÄ
Published: November 22, 2013 

ashly 05sIm-¨n-bnð {In¡-äv aÕ-cw Im-Wm³ t]m-Ip-ó-Xn-\n-sS ]m-e-m-bnð hm-l-\m-]-I-S-¯nð a-cn-¨ A-cp-hn-¯-d ¹m-t´m-«-¯nð NmÀ-fn tP-¡-_n-sâ a-I³ B-jv-en tU-hn-kv NmÀ-en(17) \pw kp-lr-¯v ¹m-i-\mð I-e-b¡-ïw I-cp-th-en¡ð (I-e-b-¯n-\mð) tPm-kn-sâ a-I³ A-cp¬(18) \m-Snsâ I-®o-cnð-Ip-XÀ-ó A-´ym-Rv-Pen. B-jv-en tU-hn-kv NmÀ-en-bp-sS kw-kv-Im-cw C-óv cm-hn-se 11.30 HmsS A-cp-hn-¯p-d skâv tPmÀ-Pv s^m-tdm-\ ]-Ån-bnð \-Sóp. A-cp-Wn-sâ kw-kvv-Im-cw C-óv D-¨-bv-¡v ti-jw aq-ón-\v `-c-W-§m-\w skâv ta-co-kv s^m-tdm-\ ]-Ån sk-an-t¯-cn-bnð \-S-¡pw. B-jv-en K-h.No-^v hn-¸v ]n.kn tPmÀ-Pn-sâ k-tlm-Z-c ]p-{X\pw a-e-bm-fn hn-j³ No-^v F-Un-äÀ tPm-kv tXm-a-kn-sâ D-ä-_-Ôp-hp-am-Wv. B-jv-en-bp-sS I-®p-IÄ tIm«-bw sa-Un-¡ð tIm-tf-Pv B-ip-]-{Xn-bnð Zm-\w sN-bvXp.

Có-se ]p-eÀs¨ 6.15 Hm-sS ]q-ªmÀ G-äp-am-\qÀ ssl-th-bnð `-c-W-§m-\w ta-cn-Kn-cn I-h-e-bv-¡v k-ao-]w Dïm-b hm-l\m-]-I-S-am-Wv B-jv-en-bp-sSbpw A-cp-Wn-sâbpw Po-h-s\-Sp-¯Xv. ss_-¡n-ð tIm-«-b-t¯-¡v h-cp-ó-Xn-\n-sS F-Xn-sc-h-ó _-knð C-Sn-¡p-I-bmWv. ss_-¡v a-äp hm-l\-s¯ a-dn-I-S-¡m³ {i-an-¡p-ó-Xn-\n-sS-bm-Wv A-]-ISw. C-cp-hcpw kw-`-h-Øe-¯v X-só a-cn¨p. A-cp-Wn³-sc X-e X-IÀ-ó \n-e-bn-em-bn-cp-óp.

arunD-ä-kp-lr-¯p-¡fm-b C-cp-h-scbpw H-cp-an-¨v ac-Ww X-«n-sb-Sp-¯ Zpc-´w H-cp-\m-Sn-\m-sI X-Ån-hn«Xv Xo-cm-th-Z-\-bn-te-¡mWv. {In-¡-änsâ B-th-i-e-l-cn-bn-em-Wv C-cp-hcpw ss_-¡nð ]p-d-s¸-Sp-óXv. F-ómð A-[n-Iw ssh-Ipw-ap-t¼ \m-«p-Im-scbpw _-Ôp-¡-sebpw tX-Sn-sb-¯nb-Xv Zp-c-´-hmÀ-¯-bm-bn-cpóp. tIm«-bw sa-Un-¡ð tIm-tf-Pnð t]m-kväv-tamÀ-«w \-S-]-Sn-IÄ ]qÀ-¯o-I-cn-¨Xv. _-Ôp-¡Ä k½-Xw A-dn-bn-¨-Xn-s\ Xp-SÀ-óv B-jv-en-bp-sS C-cp-I-®p-Ifpw Zm-\w sN-¿p-I-bm-bn-cpóp. a-cn-¨ B-jv-enbpw A-cp-Wpw A-cp-hn¯p-d skâv tPmÀ-Pv l-bÀ-sk-¡-sï-dn kv-Iq-fn-se hn-ZymÀ-Yn-I-fm-Wv. ac-Ww X-«n-sb-Sp-¯ D-ä sN-§m-Xn-am-cp-sS ar-X-tZ-lw Hcp-t\m-¡v Im-Wm³ k-l-]mTnI-fS-¡w \q-dv I-W-¡n-\v B-fp-I-fm-Wv \n-d-ª I-®p-I-fp-am-bn H-gp-In-sb-¯n-bXv. ap-Jy-a{´n D-½³-Nmïn, B-`y-´-c-h-Ip-¸v a{´n Xn-cp-h-ôqÀ cm-[m-Ir-jvW³, [-\-a{´n sI.Fw amWn, P-e-tk-N-\-h-Ip-¸v a{´n ]n.sP tPm-k^v, d-h\yp h-Ip-¸v a{´n A-SqÀ {]-Im-iv Xp-S-§n-b-hÀ ar-X-tZ-l-¯nð A-´y-mRvP-en AÀ-¸n¨p.