1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

Samvaadam

Pn. A¿t\¯v `cW¯nð HcphÀjw ]nónSpt¼mÄ hnIk\¯nsâ tamZnapJapÅ Hcp IÄ«pXsó _nsP]n hfÀ¯nsbSp¯p (IÄ«v= HcmtfmtSm Bibt¯mtSm DÅ Aan-Xamb Bkàn). ]t£ Cu IÄ«n\p ]nónepÅ Im]Sy¯nsâ s]mbvapJw ]Xnsb¸-Xnsb AgnªphoWpsImWvSncn¡pIbmWv. Znimt_m[anñm¯ tZiobhmZhpw kmwkvImcnI ^mknkhpamWp hnIk\¯nsâ s]mbvapJ¯n\p ]nónepÅsXóp P\w Xncn¨dnªpsImïncn¡póp. hnIk\saó tamZnhmZ¯n\p adhnð aZn¡pIbmWp

MORE NEWS

]m-em: ]-Ýn-a-L-« kw-c-£-W-¯n-se kÀ-¡mÀ \n-e-]m-Sp-I-Ä k`-sb A-kz-Ø-am-¡p-óp-sh-óp kn._n.kn.sF k-t½-f\w. k-t½-f-\-¯nð A-h-X-cn-¸n-¨ dn-t¸mÀ-«n-emWv CSp¡n, tIm«bw, hb\mSv- PnñIsf _m[n¡pó Ikv-XqcncwK³ dnt¸mÀ«ns\ A-SnØm\am¡nbpÅ ]cmaÀiw. sI.kn._n.knbpw kn._n.kn.sFbpw C¡mcy¯nð \S¯pó CSs]SepIÄ Xt±ihmknIÄ¡v- Bizmkw ]IcpóXmsWópw dnt¸mÀ-«nð hyà-am-¡póp. IqSwIpfw sshZypXn \nebw Xangv-\m«nse P\§Ä¡pw ]-cnØnXn¡pw `ojWn

\yqUð-ln: tI-c-f-¯n-se a-e-tbm-c ta-J-e-bv-¡v lÀ-¯m-epw {]-t£m-`-§-fp-am-bn I-gn-ªp Iq-Smw. I-kv-Xq-cn-cw-K³ k-an-Xn I-sï¯n-b tI-c-f-¯n-se 123 hn-tñ-Pp-Ifpw ]-cn-Øn-Xn tem-ew X-só-sb-ó-Xnð am-ä-an-sñóv tI-{µ h-\w ]-cn-Øn-Xn a-{´m-ebw. tZio-b l-cn-X {Sn-_yq-W-en-s\-bm-Wv tI{µw C-¡mcyw A-dn-bn-¨-Xv. Bi¦IÄ \o¡m³ Unkw_À 20 \v Cd¡nbXv Hm^nkv sat½mdmïw am{XamsWópw \hw_À

e-ï³: A-`n-tj-Im-án-bnð A-]-{ip-Xn ao«m³ I-gn-bm-sX h-ó-tXm-sS tNÀ-¯-e-¡m-c³  ]-¿³ I-t¨m-Sw s]m«nb a-t\m-hn-{`m-´n-bnð A-«-lm-kw Xp-S-cp-I-bmWv. bp-Iv-a-sb-ó kw-L-S-\-bp-sS kw-kv-Imcn-I hn-`m-K-¯n-sâ t\-Xm-hv ]¿³ bp.sI-bn-se A-`n-tj-Im-án¡pw h-N-\ {]-tLm-j-IÀ¡pw F-Xn-tc kw-kvIm-c iq-\y-\m-bn sIm-e-sh-dn Xp-S-cpóp. In-g-¡n-sâ sh-\o-knð \n-ópw bp.sI-bnð A-ów tX-Sn-sb-¯n-b-Xm-Wv ]¿³. G-gp I-Sepw \o-´n

tImgnt¡m-Sv: tkm-jyð-ao-Un-b-bn-ep-sS P-\-§Ä¡pw X-§-fp-sS {]-iv-\-§Ä \n-b-a-k-`-bnð D-ó-bn-¡m³ A-hk-cw \ð-Ip-I-bmWv  Ip-äym-Sn FwFð-F sI-sI e-Xn-I. t^-kv-_p-¡nð k-Po-h-am-bn C-S-s]-Sp-ó sI-sI eXn-I ]pXn-b kw-c-`-§Ä Xp-S-§p-t¼mgpw a-äp s]m-Xp hn-j-b-§fntem t^-kv-_p-¡v h-gn s]m-Xp-P-\ A-`-n-{]m-bw tX-Sm-dpïv. tIm-gn-t¡m-Sv a-Wv-V-e-¯n-se {]-i-v-\-§Ä \n-b-a-k-`-bnð D-ó-bn-¡m³ s]m-Xp-P-\-§Ä-¡v A-hk-cw \ð-I-n-bm-Wv sI-sI