1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

MOST READ

km-_p tPm-kv bp.sI. aebm-fnIÄ¡v thïn s]mXphmbn cq]oIcn¨ kwLS\bmWv bpIva. aät\Iw {]mtZinI kwLS\-I-fnð ]eXpw Hópw cïpw AXne[nIhpw {Kq-¸pIfmbn ]ncnbpIbpw Ieln¡pIbpw sNbvXt¸mgpw bpIv-a-bnð ]nfÀ¸nsâ e-£-W§Ä Hópw FhnsSbpw Im-Wm³ Ignªncpónñ. ASp¯bnsS Hcp ap³ `mchmlnsb Nne Btcm-]-W§Ä Dóbn¨Xnsâ t]-cnð kwLS\ ]pd¯m¡n ]Ic¡mcs\

MORE NEWS

kz-´w te-JI³ Hcp hn-tZ-i-a-e-bm-fn F-ó tIÄ-¡p-t¼mÄ i-cmi-cn C-´y-¡mc-sâ a-\-Ên-te-s¡-¯p-ó `m-h-\-IÄ ]-e-XmWv. Nn-eÀ hn-tZ-i-hm-k-¯n-se kp-J-tem-I-s¯¸-än a-\-Ênð Nn-´n-¡p-t¼mÄ a-äp-Nn-eÀ A-Xn-s\m-¸w {]-hm-k-temI-s¯ th-Z-\-I-sfbpw A-Sp-¯v a-\-Ên-em-¡m³ {i-an-¡pw. hn-tZ-i-hmkw  F-ómð kp-J-hm-k-a-sñ-ó Im-cyw {]-hm-k-tem-Iw A-\p-`-hn-¨-dn-ª kXyw X-só-bm-Wv. C-hn-sS a-e-bm-fn hn-j³ {]n-b-s¸« hm-b-\-¡m-cnð F-¯n-¡p-óXpw {]-hm-k-temI-¯v

A-_plwk tIm-«bw: tPm-kv sI am-Wn-s¡-Xn-tc tIm¬-{K-Êv Xn-cn-bp-ó-Xn-sâ Xn-cn-¨-dn-hnð ]n kn tPmÀ-Pn-s\ sa-cp-¡m-³ e-£y-an«v tIc-fm tIm¬-{Kkv (Fw) D-ó-Xm-[nIm-c k-an-Xn tbm-Kw tN-cpóp. ]n kn tPmÀ-Pn-s\bpw tIm¬-{K-Ên-s\bpw t\m-hn-¡m-sX {]iv-\ ]-cn-lm-c-¯n-\m-bm-Wv sI Fw am-Wn tbm-Kw hn-fn-¨n-cn-¡p-óXv. tPmÀ-Pv ]n-W-§n-bmepw tIm¬-{K-Êv ]n-W-§n-bmepw \-ãw tPm-kv

sIm-¨n: bp-sI-bn-se kÀ-h-I-em-im-e-I-fn-ð Fw-_n-_nF-kv A-Uv-an-j³ ap-Xð _n-kn\kv ]-¦m-fn-¯wh-sc hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv tIm-Sn-¡-W-¡n-\v cq-]-bp-sS X-«n-¸v \-S¯n-b tI-kn-se {]-Xn tIm«-bw Iñ-d X-S-¯nð tPm-_n tPmÀ-Pv ]mkv-t]mÀ-«v Xn-cn-sI e-`n-¡m-\m-bn ssl-t¡m-S-Xn-sb k-ao-]n¨v Du-cm-¡p-Sp-¡n-embn. Aôp-tIm-Sn cq-]- sI-«n-h-bv-¡p-ó-XpÄ-s¸-sS I-\-¯ Pm-ay-hy-h-Ø-I-Ä ]m-en-¨mð ]mkv-t]mÀ-«v Xn-cn-sI \ð-Im-sa-óm-Wv ssl-t¡m-S-Xn-bp-sS D-¯-c-hv.

tI-c-f-¯nsâ cm-{ão-b N-cn-{X-¯nð H-cn-¡-epw ]n-´-Å-s¸-Sm-\m-hm-¯ Øm-\-am-Wv I-®q-cn-\p-ÅXv. `q-an-im-kv-{X-]-cam-b {]-tXy-I-X-IÄ-¡-¸pdw Cu cm-{ão-b Ncn{Xw X-só-bm-Wv I-®qÀ F-ó a-e-_mÀ Pnñ-sb hmÀ-¯-I-fnð \n-d-¨-Xpw. I-®qÀ F-óv tIÄ-¡p-t¼mÄ A-{I-a-cm-{ão-b-sa-ó hm-¡mWv Cu \m-Sn-s\ A-Sp-¯-dn-ª-h-cp-sSbpw A-dn-bm-¯-h-cp-sSbpw a-\-Ên-te-¡v BZyw F-¯p-I. a-äp-Nn-eÀ sN-s¦m-Sn ]mdn-b Np-h-ó a-®m-bn I-®q-cn-s\ Nn-{Xo-I-cn-¡pw.