1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

MOST READ

Kzmfn-tbmÀ: _n.sP.]n h-\n-Xm t\-Xm-hv `£-Ww I-gn-¡p-óXv 1.5 tIm-Sn-bp-sS ]m-{X-¯n-em-sWóv. H-cp t\c-s¯ B-lm-cw I-gn-¡m³ \n-hÀ-¯n-bnñm-sX e-£-§Ä sX-cp-hn-e-bp-ó Z-cn-{Z \m-cm-W³-am-cpÅ cm-Py-¯m-Wn-sX-tómÀ-¡Ww. AsX, _n.sP.]n- h-\n-Xm t\-Xmhpw Kzm-fn-tbm-dnð \n-óp-Å Fw.]n-bpam-b b-tim-[-c c-sP kn-Ôy-bm-Wv BÀ-`m-S-§-fp-sS D-ó-Xn-bnð Po-hn-Xw \-bn-¡p-óXv. sR-«n-¡pó sh-fn-s¸-Sp-¯ð ]pd-¯p hó-Xv \m-a-\nÀtZ-i

MORE NEWS

Xn-cp-h-\-´-]pcw: Cu cm-{ão-b Ip-cp-óp-I-fpsS H-cp Im-cyta. Np½m k-t½-f-\-§-fn-ð In-S-óe-dn I-c-ªn«pw H-cp Im-cy-hp-anñ a-¡sf. Ip-ªm-¸bpw Ip-ªp-am-Wnbpw \n-Ý-bn-¡p-ó h-gn-tb am-{X-ta Ip-ªq-ªnsâ hïn-tbmSq. C-tñð C-\n h-ïn ]n-W-dm-bn hn-P-tb«³ Hm-Sn-¡pw. ]d-ªp h-cpóXv {]-ta-b-§-fn-eq-sS {]-Xn-tj[w Ic-ªp XoÀ-¯ \-½p-sS sI.F-kv.bp-¡m-sc Ip-dn-¨mWv. `-cn-¡p-ó ]mÀ-«n-bp-sS-Xm-bmepw {]-Xn-]-£

bp-sI-bn-se kÀ-h-I-em-im-e-I-fn-ð Fw-_n-_nF-kv A-Uv-an-j³ ap-Xð _n-kn\kv ]-¦m-fn-¯wh-sc hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xv X-«n-¸v \-S¯nb tPm-_n tPmÀ-Pv X-S-¯n-ensâ `m-cy kp\n-tamÄ tPm-_n-sb s\-Sp-¼m-ti-cn cm-Py-´-c hn-am-\-¯m-h-f-¯nð X-S-ªp-sh¨p. t\c-s¯ C-hÀ-s¡-Xn-sc \n-e-\n-ón-cp-ó ep-¡v Hu-«v t\m-«o-kn-sâ A-Sn-Øm-\-¯n-em-Wv kp\n-tam-sf hn-am-\-¯mhf A[n-Ir-XÀ X-S-ªp-sh-¨Xv. F-ómð ]n-óo-Sv hn-«-b-¨p. e-ï-\nð \nópw tI-c-f-¯n-te-¡v

Cu-U³ KmÀ-U³kv: hn³-Un-kn-\p ap-I-fnð k-¨n³ sIm-Sp-¡m-äm-Ipó-Xv kz-]v-\w I-ï B-cm-[I-sc \n-cm-i-cm-¡n sIm-ïv k-¨n³ sS³-Up-¡À F-ó C-Xn-lm-kw 10 d¬-kp-am-bn ]p-d-¯mbn. k-¨n-sâ 199þmw sS-Ìv a-Xv-kc-am-bn-cp-óp CXv. apw-ss_-bnð 200 sS-Ìv aÕ-cw I-fn-¨m-bn-cn¡pw k-¨n³ X-sâ kw-`-h _-lp-eam-b I-co-bÀ A-h-km-\n-¸n-¡pI.hn-S-hm-§ð ]-c-¼-c-bn-se B-Zy sS-Ìnð _m-än-§n-\n-dn§n-b

Xn-cp-h-\-´-]p-cw: sI Fw am-Wn-sb ap-Jy-a-{´n-bm-¡n `-c-W-am-ä-¯n-eq-sS ]n-W-dm-bn hn-Pb-s\ A-h-tcm-[n-¡m³ kn.]n.Fw X{´w. hn F-kv A-Nyp-Xm-\µ-sâ {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv I-tk-c-bpsS Nn-d-I-cn-bp-ó-Xn-s\m-¸w B-dp am-k-¯n-\v ti-j-ap-Å \n-b-ak-`m Xn-c-sª-Sp-¸n-eq-sS ]n-W-dm-bn-bp-sS Inco-S [m-c-W-am-Wv kn.]n.Fw e£yw sh-bv-¡p-óXv. tem-Ik-`m Xn-c-sª-Sp-¸nð tPm-kv sI am-Wn ho-Wmtem tIm¬-{K-Êv ho-gv-¯nbmtem `-c-W-am-ä-¯n-\p-Å