1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

tPm-en \-ã-am-Ip-sa-ó `o-Xn-: {]-k-h Ah-[n F-Sp-¡m³ A-½-amÀ-¡v aSn
Published: June 2, 2014 

NewbornBabye-ï³:tPm-en-\-ã-am-Ip-saó `o-Xn-bnð bp-sI-bnð A-h-[n-bpÄ-s¸sS {]-k-h B-\p-Iq-ey-§Ä th-sï-óp-h-bv-¡p-ó-Xv bp-sI-bn-se A-½-amÀ ]-Xn-hm-¡n-bn-cn-¡p-I-bm-sW-óv ]T-\-dn-t¸mÀ«v. \-hPm-X in-ip¡-sf ]-cn-]m-en-¡p-óXp-t]mepw am-änh-¨v sXm-gnð-kw-c-£n-¡m-\m-bn a-\-knñm a-\-tkm-sS tPm-en Ø-e-s¯-¯p-ó A-½-am-cp-sS F-®w 50 i-X-am-\-t¯m-f-am-W-ómWv \m-j-Wð ssNð-Uv _À-¯v {S-Ìv (F³-kn-Sn) \-S-¯n-b ]T-\w I-sï-¯p-ó-Xv. \n-b-a-{]-Im-c-ap-Å A-h-[n ]qÀ-W-am-bpw D-]-tbm-Kn-¡m-¯-h-cm-Wv 43 i-X-am-\w A-½-am-cpw F-óv kÀ-th- Ir-Xy-am-bn ]-d-ªp-h-bv-¡póp. tPm-en \-ã-s¸-Sp-sa-ó B-i-¦-bm-Wv 47 i-X-am-\w t]À {]-I-Sn-¸n-¨-Xv. Ip-«n-I-sf h-fÀ-¯p-ó-Xn-sâ `m-cw ]-¦m-fn-IÄ X-½nð ]-¦p-h-bv-¡p-ón-sñ-ópw ]T-\w hy-à-am-¡p-óp-ïv.

sa-tä-Wn-än eo-hv kw-_-Ôn-¨v 2015 G-{]nð ap-Xð k-Jy-kÀ-¡mÀ sIm-ïp-h-cp-ó am-ä-§-tfm-Spw A-\p-Iq-e-am-b co-Xn-bn-e-ñ ]-e A-½-am-cpw {]-Xn-I-cn-¨-Xv. ]-¦m-fn-IÄ X-½nð A-h-[n ]-¦p-h-bv-¡p-ó-Xn-\p-Å ku-I-cyw ]p-Xn-b \n-b-a-¯nð DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv. C-Xv ^-e-{]-Z-am-In-sñ-óm-Wv 37 i-X-am-\w t]-cpw A-`n-{]m-b-s¸-Sp-ó-Xv. ssZ-\w-Zn-\ Nn-e-hp-IÄ-¡v ]-¦m-fn-bp-sS i-¼-fw A-\n-hm-cy-am-sW-ó-Xm-Wv \nÀ-tZ-i-s¯ F-XnÀ-¡m³ Chsc t{]-cn-¸n-¡-ó-sXóv F³-kn-Sn No-^v F-Iv-kn-Iyp-«o-hv s»n³-U ^n-]v-kv ]-d-ªp.

an-Uvssh-^p-am-cp-sS £m-aw-aq-ew B-ip-]-{Xn-I-fn-se sa-tä-Wn-än kÀ-ho-kp-IÄ A-h-Xm-f-¯n-em-sb-ó hmÀ-¯-IÄ-¡p sXm-«p-]n-óm-se-bm-Wv A-½-am-cp-sS B-i-¦fpw ]p-d-¯p-h-cp-óXv. C-Xv Ip-«nI-sf B-tcm-Ky-s¯ {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-¡p-sa-óm-Wv Bi¦. 2,300 anUv-ssh^pIfpsS IpdhmWv F³F¨vFknð Ct¸mgpÅXv. C-Xp-aqew F³F¨vFknse¯pó kv{XoIÄ ]cnNcn¡m³ AfnñmsX _p²nap«pIbmWv. F³F¨vFknð 1,500 t]À an-Uvssh^pamcmbn F³F¨vFknð tPmen sN-¿p-óXv. A-¿m-bn-cw t]À ]-cn-io-e-I-cmbpw Dïv. P\\\nc-¡v hÀ-[n-¨p-h-cp-ó km-l-N-cy-¯n-em-Wv an-Uvssh-^p-am-cp-sS £maw. C-sXñmw ]pXn-b X-e-ap-d-bp-sS am-\-ko-Iþim-cocn-I B-tcm-Ky-s¯-bmIpw {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-¡pI.