1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

P\§Ä-¡pw \n-b-a-k-`-bnð tN-mZy-§Ä D-ó-bn¡mw sI-sI eXn-I Fw-FðF-bp-sS t^-kv-_p-¡v t]-Pn-eqsS
Published: January 2, 2014 

kk lathikatImgnt¡m-Sv: tkm-jyð-ao-Un-b-bn-ep-sS P-\-§Ä¡pw X-§-fp-sS {]-iv-\-§Ä \n-b-a-k-`-bnð D-ó-bn-¡m³ A-hk-cw \ð-Ip-I-bmWv  Ip-äym-Sn FwFð-F sI-sI e-Xn-I. t^-kv-_p-¡nð k-Po-h-am-bn C-S-s]-Sp-ó sI-sI eXn-I ]pXn-b kw-c-`-§Ä Xp-S-§p-t¼mgpw a-äp s]m-Xp hn-j-b-§fntem t^-kv-_p-¡v h-gn s]m-Xp-P-\ A-`-n-{]m-bw tX-Sm-dpïv. tIm-gn-t¡m-Sv a-Wv-V-e-¯n-se {]-i-v-\-§Ä \n-b-a-k-`-bnð D-ó-bn-¡m³ s]m-Xp-P-\-§Ä-¡v A-hk-cw \ð-I-n-bm-Wv sI-sI eXn-I hy-Xy-kv-X-I-bm-Ip-ó-Xv.

\n-§Ä tNm-Zn-¡m³ B-{K-ln-¡p-óXpw \n§-sf _m-[n-¡p-ó-Xpam-b {]-ivv-\-§Ä sI-I e-Xn-I-bp-sS t^-kv-_p-¡nð t]-Pnð {]-Xn-I-c-Wamtbm t]m-kvämtbm \ð-Im-hp-ó-XmWv. sX-c-sª-Sp-¡pó tNm-Zy-§Ä A-Xn-sâ {]k-àn A-\p-k-cn-¨v FwFð-F \n-b-a-k-`-bnð A-h-X-cn-¸n-¡pw. X-]mð h-gnbpw tNm-Zy-§Ä Fw-Fð-F-bv-¡v Ab-¨p sIm-Sp-¡m-hp-ó-Xm-Wv. Un-kw-_À 20 Xo-b-Xn-bm-Wv C-Xv kw-_-Ôn-¨ ]-cm-aÀ-i-hp-am-bn sI-sI e-Xn-I-bp-sS t]m-Ìv {]-Xy-£-s¸-«-Xvv. hf-sc an-I-¨ {]-Xn-I-c-W-am-bn-cp-óp B t]m-kv-än-\p e-`n-¨Xv. {]kàambXpw \nba XS椀 Cñm¯Xpw kv]o¡À A\phZn¡póXpamb tNmZy§Ä \nbak`bnse Xsâ tNmZy¯nð DÄs¸Sp¯psaóv eXnI Xsâ t]mÌnð ]dbp-óp. tNmZyw X-¿m-dm-t¡ï  amXrIbpw eXn-I t^-kv-_p-¡v t]-Pnð \ðInbn«pïv.

എംഎല്‍എയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലിങ്ക്

tNm-Zy amXyI

01