1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

Ip«n-IÄ-¡v kv-t\-lw \ð-Im-¯ am-Xm-]n-Xm-¡Ä A-gn-sb-t®-ïn h-cpw; {_n-«-\nð ]pXn-b \nb-aw \-S-¸m-¡póp
Published: March 31, 2014 

neglected

e-ï³: a-¡-Ä-¡p kv-t\-lhpw ]-cn-K-W-\bpw \ð-Im-¯ am-Xm-]n-Xm-¡Ä P-bn-enð In-S-t¡-ïn-h-cp-ó ]pXn-b \nb-aw \-S-¸m-¡m³ {_n-«o-jv kÀ-¡m-cn-sâ \o¡w. kn³-s{Uem tem F-óm-Wv \n-b-a-¯n-sâ t]cv. ]-¯p-hÀ-jw h-sc X-S-hm-Wv Ip-«nI-sf kv-t\-ln-¡m-¯ am-Xm-]n-Xm-¡Ä-¡v kn³-s{U-em tem A-\p-im-kn-¡p-óXv. Ip-«n-I-fp-sS _u-²n-Ihpw hn-Im-c-]-chpw km-aq-ln-I-hpam-b h-fÀ-¨I-sf {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n-¡p-ó am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS s]-cp-am-ä-am-Wv Ip-ä-I-c-am-hp-ó-Xv.im-co-cn-I, ssew-Kn-I ]o-U-\-§fpw Ip-ä-Ir-Xy-¯nð-s¸-Sp-ópïv. Pq¬ am-k-¯nð cm-Ún-bp-sS {]-Jym-]-\-t¯msS \n-b-aw \-S-¸m-hp-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. KmÀln-I ]o-U-\-¯n-\v Ip-«nIÄ Im-gv-N-¡m-cm-hp-óXpw Ip-ä-I-c-am-Wv.

Ip-«n-I-Ä-¡v kw-c-£-W-ap-d-¸m-¡p-ó-Xn-\v \nb-aw s]m-fn-s¨-gp-tX-ï Im-ew A-Xn-{I-an-¨n-cp-óp-sh-óv C-Xn-\p th-ïn {]-Nmc-Ww \-S-¯n-bn-cp-ó Fw.]n-bpw C-S¡m-e \ym-bm-[n-]-\pamb tdm-_À-«v _Ivv-emâv ]-d-ªp.15 e-£-t¯m-fw {_n-«o-jv Ip-«n-IÄ am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-óv A-hK-W-\ t\-cn-Sp-óp-sï-óm-Wv I-W¡v. ]pXn-b \nb-aw \-S-¸m-hp-ó-tXm-sS Ip-«n-IÄ im-coc-Itam ssew-Kn-Itam B-bn ]o-Un-¸n-¡-s¸-Sp-ó-Xn-\p ap-¼v t]m-en-kn-\v tI-sk-Sp-¡m³ k-lm-bn-¡pw.
kv-{Xo-I-fp-sS kw-c-£-W-¯n-\p sIm-ïp-h-ó hn-a³-kv F-bv-Uv \n-b-a-¯nepw t`-Z-K-Xn-IÄ sIm-ïp-h-c-W-sa-ó B-h-iyhpw C-t¸mÄ D-bÀ-ón-«p-ïv. kv-{Xo-IÄ t\-cn-Spó am-\-kn-I-am-b ]o-U-\§-sf H-gn-hm-¡m³ \n-e-hn-ep-Å \n-b-a-¯nð h-Ip-¸p-I-fn-sñ-óm-Wv C-hÀ ]-d-bp-óXv. I-gn-ª-hÀ-jw Un-kw-_-dnepw s^-{_p-h-cn-bn-ep-am-bn \-S¯n-b kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯ 258 ]o-U-\-¯n-\n-cbm-b kv-{Xo-I-fnð 88 i-X-am-\hpw \n-e-hn-ep-Å \n-b-aw am-\-kn-Iam-b ]o-U\-s¯ h-I h-bv-¡p-ón-sñ-óm-Wv A-`n-{]m-b-s¸-«Xv.