1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

“kÔy-sbópw Nn-än-e-¸n-f-fn-sbópw tI«mtem Xn-f-bv¡-Ww tNm-c sR-c-¼p-I-fnð”
Published: December 14, 2013 

M_Id_448652_KeralaXncph\´-]p-cw:K-Xn-sI-«-h³ X-e sam-«-b-Sn-¨-t¸mÄ Iñp-a-g s]-bv-Xp F-óv ]-dª-Xp t]m-se-bm-bn kn-]n-Fw ansâ  Im-cyw.P-\-§Ä G-sä-Sp-¯ D-]-tcm-[-ka-cw ]m-Xn-h-gn-bnð D-t]-£n¨-Xv B-\-a-ï-¯-c-am-bn-cp-óp-sh-óv C-t¸mÄ kn-]n-Fw a-\-Ênð HmÀ-¯p Im-Wpw. D-½³-Nm-ïn A-g-n-a-Xn-¡m-c-\m-Wópw cm-Pn-bñm-sX a-äp h-gn-IÄ C-sñópw {]-Jym]n-¨v A-c-t§dn-b kacww s]-s«-óv X-só ]n³-h-en¨-Xv tI-c-f-sam-«m-sI {]-Xntj[¯n-\v h-g-nsX-fn-bn-¨n-cpóp. sh-Sn-h-¨n«v  ho-gm-¯ I-Sph-sb I-cn-s¡m-Sn Im-Wn-¨v ho-gn-¡m³ C-S-Xp-apó-Wn X-¿m-sd-Sp-¯-tXm-sS tIm¬-{KÊvþ kn-]n-Fw KqUm-tem-N-\-bmW-óv kw-i-bn-¨-h-sc Ip-äw ]-d-bm-s\m-¡p-am-bn-cp-ónñ. C-t¸mÄ P-\Io-b k-a-cw F-óv Dd-s¡ {]-Jym-]n-¨ ¢n-^v lu-kv k-ac-s¯ k-Ôy F-ó ho-«-½ s]m-fn-¨-Sp-¡n ssI-¿nð sIm-Sp-¯-Xm-Wv kn-]n-Fw an-s\ sNm-Sn-¸n-¨Xv.


CSXp apóWnbpsS ¢n^v lukv D]tcm[¡msc XSbm³ s]meokv Hcp¡nb _mcnt¡UpIÄ ho«nte¡pÅ hgn AS¨Xnð {]Xntj[n¨ k-Ôy- kcn-tXmÀ-Ö-¯nsâ Xm-Sm-Im-h-X-c-W-am-Wv F-óm-bn-cp-óp kn-]n-Fw kwØm-\ sk-{I-«n-tb-äv Aw-Kw t_-_n tPm-Wnsâ  B-t£]w. Nn-än-e-¸nf-fn C-{X sIm-¨mW-óv A-dn-bnñm-bn-cp-óp F-óm-bn-cp-óp sIm-¨u-tk-^v Nn-än-e-¸n-f-fn-bv-s¡-Xn-sc A-t±-l-¯nsâ  ]-cn-lm-kw. ¢n^v lukn\p apónð Cóp \Só D]tcm[w DZvLmS\w sNbvXv kwkmcn¡pIbmbncpóp At±lw. k-Ôy-bv-¡v tIm¬-{K-Êv a-\-Êm-Wópw A-hÀ D-½³ Nm-ïn-bp-sS I-Sp-¯ A-\p-`m-hn-bm-W-ópw C-S-Xp-apó-Wn t\-Xm-hv B-\-¯-eh-«w B\-µw Có-se ]-d-ªn-cpóp. A-sX ka-bw tkm-jyð-U ao-Un-b-I-fnð k-Ôy-bv¡pw Nn-än-e-¸n-f-fn-bv¡pw F-Xn-sc [mÀ-½n-I-tcm-jw CS-Xv A-\p-`m-hn-IÄ i-à-am¡n. k-Ôy-bv-s¡Xn-c hy-ànl-Xy \-S¯nb t]m-kv-äp-IÄ t^-kv _p-¡nð hym-]-I-am-bn {]-N-cn-¡p-I-bmWv. Nn-än-e-¸nf-fn A-h-b-hZm-\w \-S-¯n-bXpw A-ôp e-£w \ð-In-bXpw I-¨-h-S-a-\-tÊm-Sp Iq-Sn-bm-W-óm-bn-cp-óp t^-kv-_p-¡v k-Jm-¡-fp-sS B-ß-tcmjw. F-s´m-s¡ B-bm-epw sh-fp-¡m³ tX-¨-sXm-s¡ ]m-ïm-Ip-ó Zp-c-h-Ø-bn-ep-sS-bm-Wv CS-Xp apó-Wn IS-óp t]m-Ip-óXv. D-½³ Nm-ïn C-sXm-s¡ I-ïv s]m-«n-Nn-cn-¡p-óp-ïm-Ipw. D-]-tcm-[ k-a-c-sa-ó A-c-¡nñ-¯nð Ac-ªp t]m-I-ï cm-{ão-b Po-hn-Xw hoïpw hoïpw kv-^p-Sw sN-bv-Xp In-«p-ó-Xn-sâ kwv-Xr-]-Xn-bp-f-f Nncn.