1 $ = 0 INR
1 £ = 0 INR
1 € = 0 INR

muthoot_ad

online_300_x_74__vision2014__

k-Ôy-bv-¡v ]n³-Xp-W-tb-dpóp,P-\-tcm-jw k-¼-óÀ-¡v ]-Ww sIm-Sp-¯p hm-§m-hpó-Xv B-I-cp-sX-óv tkm-jyð aoUn-b: slða-äv Cñm-¯-Xn-\v tI-kv F-Sp-¡m-sa-óv E-jn-cm-Pv kn§v
Published: December 14, 2013 

k-Ôy-bv-¡v tIm¬-{K-Êv a-\-sÊ-óv Fð-Un-F^v,ho-«-½-bv-¡v A-ôp e-£w ]mcn-tXm-jw \ðIn-b sIm-¨-ku-^v Nn-ä-ne-¸n-f-fn-bp-sS \-S]-Sn tkm-jyð ao-Un-b-bnð tNmZyw sN-¿-s¸-Spóp.

sandhya family Kerala_0Xncph\´]p-cw: ]-Xn-\m-bn-c§-sf A-Wn-\nc-¯n kn-]n-Fw sk-{I-«-dn-tb-äv D-]-tcm-[n-¨-t¸mÄ e-`n-¨ ]n³Xp-W kn-]n-Fw an-s\ t]m-se A-¼-cn-¸n-¡p-ó-Xm-bn-cpóp. P-\Io-b ka-cw H-scm-ä-Znh-kw sIm-ïv A-h-km-\n-¸n-¨v ¢n-^v lu-kv D-]-tcm-[-hp-am-bn C-d-§n-Xn-cn-¨ kn-]n-F ½n-\v k-Ôy F-ó \µ³-tIm-Sv kz-tZin.\ð-Inb-Xv {]-Xn-£n-¡m-¯ {]-l-c-am-bn-cpóp. bp-Un-F-^p-Im-c\m-b ap-Jy-a-{´n-bp-sS H-tZymKn-I hk-Xn Fð-Un-F-^p-ImÀ D-]-tcm-[n-¡p-ó-Xnsâ  t]-cnð k-ao-]-hm-kn-I-fp-sS kôm-c kzm-X´yw X-S-bpó-Xv F-´n-\m-W-ó k-Ôy-bpsS  tNm-Zy-¯n-\p ap-ónð k-a-c-¡mÀ-¡v D¯-cw ap«n. k-Ôyb-¡v ]n³Xp-W {]-Jym-]n-¨p sIm-ïv B-bn-c-§Ä cw-K-s¯-¯n-b-tXm-sS kn-]n-Fw {]Xn-tcm-[-¯n-embn. K-Xy-´-c-anñm-sX A-ôp Zn-h-k-am-bn ¢n-^v lu-kv D-]-tcm-[n-¡p-ó {]-Xn-]-£-¯n-\v k-a-c-¯n-\n-S-bn-ep-sS hm-l-\-§Ä IS-¯n hn-tS-ï-Xm-bn hóp.

{]ap-J hy-h-kmbn sIm-¨u-tk-^v Nn-än-e-¸nf-fn A-ôp e-£w ]mcn-tXm-jw \ð-In-b-Xn-s\-Xn-cbpw tkm-jyð ao-Un-b-bnð I-Sp-¯ {]-Xn-tj-[-am-Wv C-c-¼póXv. Nm-¡n\pw sIm-¨u-tk-^-n\pw H-tc a-\-ÊmW-óv cm-{ão-b \n-co-£-I³ AUz. P-b-i¦À  Xsâ t^-kv-_p-¡v t]-Pnð Ip-dn-¨n«p. k-a-c-¡mÀ-¡v Fó t]m-se Nn-än-e-¸n-f-fn-bp-sS A-ôp e-£-¯n-\v t\-scbpw am-d-n-\nð¡-Sm F-óv ]-d-bm-\p-f-f N-¦p-ähpw \-½Ä Im-Wn-¡-W-sa-óv F-gp-¯p-Im-cnbm-b Fw i-m-c-Z-¡p-«n A-`n-{]m-b-s¸«p. P-ko-d-bp-sS k-a-c-¯n-\p t\-tc I-®-S-¨ Nn-än-e-¸nf-fn Ah-b-h Zm-\w sN-bv-X-Xn-ep-f-f a-l-Xz-samópw Cu {]-hy-¯n-bv-¡n-sñ-óm-bn-cp-óp t^-kv-_p-¡n-IÄ {]-Xn-I-cn-¨Xv. P-\-tcm-jw k-¼-óÀ-¡v hn-e-sIm-Sp-¯v hm-§m-hpó-Xv B-I-cp-Xv F-óv bp-hXzw t^-kv-_p-¡nð Ip-dn-¨n«p. A-sX ka-bw lÀ-¯mð Zn-\-¯nepw a-ä-v k-a-c-§-fnð-¡n-S-bn-ep-sSbpw hml-\-tam-Sn-¡m³ X-\n-¡p `-b-am-Wópw A-¯-c-sam-cp km-l-N-cy-¯nð [o-c-am-bn {]-Xn-I-cn-¨-Xn-\m-Wv k-Ôyb-¡v A-ôp e-£w \ð-In-b-sXópw A-Xn-s\ a-säm-cÀ-°-¯nð  hym-Jym-\n-t¡-ï-Xn-sñ-ópw, k-Ôy-bv-¡v cm-{ão-b-ap-sï-óv I-cp-Xp-ón-sñópw sIm-¨u-tk-^v Nn-än-e¸nf-f-n {]-Xn-I-cn¨p. P-\§sf _p-²-n-ap-«n-em-¡p-ó k-a-c-]-cn-]m-Sn-IÄ-s¡-Xn-sc P-\w {]-Xn-I-cn-¡-Ww F-óv I-cp-Xn-bm-Wv ho-«-½-bv-¡v ]mcn-tXm-jnIw \ð-In-b-sXópw  Nn-än-e¸nf-f-n ]-dªp. Nn-än-e-¸n-f-fn-bp-sS \-S-]-Sn-sb {]-IoÀ-¯n-¡m\pw tkm-jyð aoUn-b ka-bw I-sï¯n.Nn-än-e-¸n-f-f-n-bv-¡v A-ôp e-£w \ð-In {]-i-kv-X-\m-I-ï K-Xn-tI-Sn-sñ-óm-bn-cp-óp Nn-eÀ C-Xn-s\-Xn-sc {]-Xn-I-cn-¨-Xv. k-Ôy-sb A-\p-Iq-en-¨p-sIm-ïp-f-f t^-kv-_p-¡v t]-Pn-\v h³ kzo-I-c-W-am-Wv e-`n-¡p-óXv.

k-Ôyb-¡v tIm¬-{K-Êv a-\-Êm-Wópw D-½³-Nm-ïn A-\p-`m-hn-bm-Wópw Fð-UnF-^-v  t\-Xm-hv B-\-¯-eh-«w B-\-µ³ {]-Xn-I-cn-¨p. kÔy tIm¬{KkpImcnbmsWópw Ahsc bp.Un.F^v-. \ntbmKn¨XmsWópamtcm]n¨v- ISIw]Ån kptc{µ³ DÄs¸sSbpÅ t\Xm-¡Ä cwK-¯p h-cn-Ibpw sN-bvXp. AtXkabw kÔybpsS {]Xntj[w am[ya§fnð hmÀ¯bmbtXmsS, slðsaäv- [cn¡m¯Xn\v- AhÀs¡Xntc tem¡ð t]meokn\p tIskSp¡msaóp KXmKX I½njWÀ EjncmPv- knwKv- Adnbn¨p.

A-sX kabw  FðUnF^v ¢n^v lukv D]tcm[w \S¯pó Øe¯v  kômc kzmX{´yw XSks¸SpóXns\XnscbmWv \m«pImÀ {]Xntj[hpambn cwKs¯¯n. ¢n^v lukn\v ]pdIphi¯v Xmakn¡póhcmWv {]Xntj[hpambn cwKs¯¯n-b-Xv.{]Xntj[hpambn F¯nb \m«pImÀ s]meokpambn Gsd t\cw hmt¡äw \S¯n. CtX¯pSÀóv s]meokpImcpw kac¡mcpambn NÀ¨ \S¯n. \m«pImcpsS kômc kzmX{´yw XSks¸Sp¯nsñóv hn inh³Ip«n FwFðF Dd¸p\ðIn. CX\pkcn¨v tZhkzw t_mÀUv PwKvj\nð \nópÅ hgn XpdópsImSp¡-W-sa-ó \m-«p-Im-cp-sS B-h-iyw A-\p-h-Zn-¨p sIm-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-óp.k-Ôy-bp-sS t]m-cm-«-¯nð \n-óv DuÀ-Öw DÄ-sIm-ïv \m-«p-ImÀ cwK-¯p h-ó-tXm-sS ¢n-^v-lu-kv D-]-tcm-[hpw Fð-Un-F-^n\v I-\-¯ Xn-cn-¨-Sn-bmbn.