തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരശോഷണത്തിനു കാരണം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി അല്ല എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരശോഷണത്തിനു കാരണം വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി അല്ല എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വലിയതുറ,...