പാഠമാകണം ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍; ഭക്ഷണം കാണിച്ച് പ്രകോപിപ്പിച്ച യുവാവിനെ കടിച്ചെടുത്ത് കരടി, വീഡിയോ

ആസ്വാദനമാണ് മനുഷ്യന് എല്ലായിപ്പോഴും വേണ്ടത് അത് ഇനി മറ്റെന്തിനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടായാലും  അവന്‍ തരപ്പെടുത്തും....