ബാഗ്ലൂര്‍ നഗരത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി വിഷപ്പത

ബെംഗളൂരു: 127 വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം പെയ്ത റെക്കോര്‍ഡ് മഴയ്ക്കു പിന്നാലെ റോഡില്‍ നിറഞ്ഞു...