കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബെന്‍സിലിടിച്ചത് മിന്നല്‍ വേഗത്തില്‍,പക്ഷെ യാത്രക്കാര്‍ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു; കാരണം ഇതാണ്

ഗുരുതരമായ പല അപകടങ്ങളില്‍ നിന്നും വാഹനത്തിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ യാത്രകാരെ രക്ഷിക്കാറുണ്ട്. എ.ബി.എസും,...