മലയാളികള്‍ക്കൊരു സന്തോഷവാര്‍ത്ത: ഭാഷാമിത്രം നിഘണ്ടു മൊബൈല്‍ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി

തിരുവനന്തപുരം: സി-ഡിറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഭാഷാമിത്രം നിഘണ്ടു മൊബൈല്‍ ആപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍...