ആപ്പിള്‍ ഐ.ഒ.എസിനു വേണ്ടിയുള്ള മലയാളം ബൈബിള്‍ ആപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി

iOS (Apple iPhone/iPad)നു വേണ്ടിയുള്ള മലയാളം ബൈബിള് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. വായിക്കുന്ന...