രാത്രിയുടെ നിറം (കവിത)

വെളുത്ത പെണ്ണാണ്, പാലുപ്പോലെ. പറഞ്ഞത് ദല്ലാള്‍. മുടിയുണ്ട് മേഘം നിറഞ്ഞ രാത്രിയുടെ നിറമാണ്,...