ജീവന്റെ ശൃംഖല: ബിനു വിയന്ന പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍

വിയന്ന മലയാളിയായ ബിനു മാര്‍ക്കോസ് തന്റെ വിശ്രമവേളകളില്‍ പകര്‍ത്തിയ ചില ചിത്രങ്ങളാണ് ചുവടെ....