മഹാഭാരതകാലത്ത് ഭാരതത്തില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രി

ബി.ജെ.പി നേതാവും തൃപുര മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ബിപ്ലവ് ദേബ് കുമാറാണ് മഹാഭാരതകാലത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയില്‍...