തമോഗർത്തത്തിന്‍റെ ആദ്യ ചിത്രം പുറത്ത്

മനുഷ്യ രാശിയില്‍ ആദ്യമായി തമോര്‍ഗത്തത്തിന്റെ ചിത്രം പുറത്ത് വിട്ട് ശാസ്ത്രലോകം. ഇരുണ്ട മദ്ധ്യഭാഗത്തിന്...