മുന്‍മന്ത്രി ഉറങ്ങുന്നത് ‘സെമിത്തേരിയില്‍; ആളാവാനല്ല ഈ ഉറക്കം, അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍

ബെലഗവി(കര്‍ണാടക): അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും മനുഷ്യജീവനെടുത്ത സംഭവങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും വാര്‍ത്തയായിട്ടുണ്ട്.ലോകം മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ...