കാട്ടാനയെ കണ്ടപ്പോള്‍ ഓവര്‍ സ്മാര്‍ട്ടായ വിദേശിക്ക് ആന കൊടുത്ത മുട്ടന്‍ പണി വൈറലാകുന്നു

”വന്യമൃഗങ്ങളെ കണ്ടാല്‍ വാഹനം നിര്‍ത്തുകയോ ഭക്ഷണം നല്‍കുകയോ ഫൊട്ടോ എടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്....