മണിയെ മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കണം എന്ന് വി എസ്

തിരുവനന്തപുരം : എം.എം മാണിയെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന്​ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ ഭരണപരിഷ്​കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ...