നാട്ടാരെ ഉണരൂ…അല്ലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ യാചകര്‍ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലാകൊല ചെയ്യും!

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ യാചകരില്‍ പലരും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനു വഴിതേടുന്ന സാധാരണകാരല്ല. കഴിഞ്ഞ...

നാട്ടാരെ ഉണരൂ…അല്ലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ യാചകര്‍ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലാകൊല ചെയ്യും!

കേരളത്തിലെ യാചകരില്‍ പലരും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനു വഴിതേടുന്ന സാധാരണകാരല്ല. കഴിഞ്ഞ കുറെ...