ബെല്ലാരി രാജയ്ക്ക് മമ്മൂട്ടിയുടെ പൂര്‍ണ പിന്തുണ, പൂജ കഴിഞ്ഞു, ചിത്രം ചര്‍ച്ചയാവുന്നു

കൊട്ടാരക്കര ഷാ ‘ബല്ലാരി രാജ അല്ലെടെ നിന്റെ ഒക്കെ എല്ലുകള് ഊരാന്‍ വന്ന...