ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഗ്നിശമന സേനയെന്ന ബഹുമതി ഇറ്റലിയ്ക്ക്

റോം: 2016 ഇറ്റലിയിലെ അഗ്നിശമന സേനയ്ക്ക് ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞാതായിരുന്നു. ഭൂകമ്പവും, ഹിമപാതവും,...