സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അഴിമതിക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തില്‍ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം സൃ ഷ്ട്ടിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപണം

കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നും ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ പവര്‍കട്ട്...