പഴയ നോട്ടുകളുടെ അവസാനദിവസം ഇന്ന് ; ഇനി ബാങ്കുകളില്‍ മാത്രം സ്വീകാര്യം

ഇന്ന് രാത്രി 12 മണിയോടെ പഴയ 500,1000 രൂപ നോട്ടുകളുടെ ആയുസ് അവസാനിക്കും....