ബാറുകളുടെ ദൂരപരിധി കുറച്ചത് വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ അസൗകര്യം കണക്കിലെടുത്തെന്ന് എക്‌സൈസ് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: ബാറുകളുടെ ദൂരപരിധി കുറച്ചത് വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ സൗകര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണെന്ന് എക്സൈസ്...