ഇശല്‍ ബാന്‍ഡ് അബുദാബി രണ്ടാം വാര്‍ഷിക ആഘോഷങ്ങള്‍ ഗായകന്‍ അന്‍സാര്‍ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു

അബുദാബി: കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഇശല്‍ ബാന്‍ഡ് അബു ദാബി യുടെ രണ്ടാം വാര്‍ഷിക...

ഇശല്‍ ബാന്‍ഡ് രണ്ടാം വാര്‍ഷിക ആഘോഷം: ബ്രോഷര്‍ റിലീസ് ചെയ്തു

അബുദാബി: കലാകാരന്‍മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ‘ഇശല്‍ ബാന്‍ഡ് അബു ദാബി’യുടെ രണ്ടാം വാര്‍ഷിക ആഘോഷ...