കാഴ്ചയുടെ നറുവെട്ടം തെളിക്കുന്ന സൗഹൃദം: പെരുനാള്‍ ദിനത്തില്‍ സമസൃഷ്ടിസ്‌നേഹത്തിന്റെ കഥയുമായി പുറത്തിറക്കിയ ആല്‍ബം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടം ഒന്നുകൊണ്ടു തന്നെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തില്‍ ഇന്ന്...