മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ പാട്ട” കരാറിന് 130 വയസുതികഞ്ഞു

ഇടുക്കി : കേരളവും തമിഴ്നാട്ടും തമ്മിലുള്ള മുഖ്യതര്‍ക്ക വിഷയമായ മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഡാമിന്റെ വിവാദമായ...