ചലച്ചിത്ര താരം ഹിമ ഡേവിസിനും തോമസ്‌കുട്ടിയ്ക്കും ആശംസകള്‍


ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ച ചലച്ചിത്ര താരം ഹിമ ഡേവിസിനും (ആറ്റുപുറം, വിയന്ന) മാങ്ങാട്ട് തോമസ്‌കുട്ടിയ്ക്കും (കോട്ടയം) ആശംസകള്‍!

Marriage is not just an auspicious bond. It is a journey that lasts until the end of eternity. Here’s to wishing that the both of you have a memorable and joyful ride.

ഭാവുകങ്ങളോടെ
ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും