മാര്‍ത്തോമാ യോഗം: സമാപന സമ്മേളനവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യയുടെ ജീവചരിത്ര സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു

റോം: വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മറിയം ത്രേസ്യയുടെ വിശുദ്ധ പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുന്നോടിയായി മാര്‍ത്തോമാ യോഗവും ഹോളി...