ഗോവധ നിരോധനം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കുവാന്‍ സാധിക്കില്ല എന്ന് കോടതി

ന്യൂഡൽഹി : രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗോവധ നിരോധനം നടപ്പിലാകണം എന്ന ഹര്‍ജി...