വിദ്യാഭ്യാസ ലോണിന്റെ പേരില്‍ ജപ്തിയുമായി വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാല് തല്ലിയൊടിക്കണം എന്ന് പി സി ജോര്‍ജ്ജ്

തിരുവനന്തപുരം : വിദ്യാഭ്യാസ ലോണ്‍ എടുത്തതിന്റെ പേരില്‍ വീടും , കുടുംബവും ,...