ഭിന്നലിംഗക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്കൂള്‍ കൊച്ചിയില്‍ ഒരുങ്ങുന്നു

കൊച്ചി :  സമൂഹം ഇപ്പോഴും അംഗീകരിക്കുവാന്‍ മടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്‌ ഭിന്നലിംഗക്കാര്‍ എന്ന...